Fondens fundats

1MAJ FONDEN er formelt en forening. Foreningens vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen 1987, er følgende:

1.
Foreningens navn er FORENINGEN "1 MAJ FONDEN". Foreningens hjemsted er København.

2.
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til grupper, foreninger eller personer, der uafhængigt af politiske partier, aktivt kæmper imod enhver form for fysisk, psykisk og økonomisk undertrykkelse, umyndiggørelse og udbytning af mennesker - fra børn til oldinge - såvel i deres rolle som lønarbejdere, som i deres øvrige liv.

Denne økonomiske støtte skal derfor ydes til:
1) Strejker, der er organiseret og ledet solidarisk af arbejderne selv, samt til udbredelse af viden og mobilisering omkring sådanne strejker eller andre kampe til støtte for lønarbejderne.
2) Alle former for aktioner, bevægelser, "græsrødder", aktivistgrupper og personer der arbejder for ovenstående høje mål, eksempelvis gennem kampagner, direkte aktion, tryksager, teater, film, dias, forskning, undervisning, beboerhuse og meget andet.

3.
Som medlemmer kan optages enhver person, der efter bestyrelsens skøn støtter foreningens formål. Tidligere medlemmer af "Støttefonden af 1 maj 1972" er overførte til medlemskab af denne forening.

4.
Foreningens formue tilvejebringes først og fremmest ved det på den årlige generalforsamling fastsatte kontingent, der ved stiftelsen fastsattes til mindst 300 kr. årligt. Herudover tilvejebringes den ved gaver, legater mm.

5.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

6.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned (Det har dog i de seneste år, efter generalforsamlingens godkendelse fundet sted i marts/april). Indkaldelse til generalforsamling sker enten ved brev til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i dagspressen med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af det foregående kalenderår, således at de kan bringes til medlemmernes kundskab samtidigt med indkaldelse til generalforsamling.

7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en næstformand og et forretningsudvalg på højest fire personer, der af bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Hvert år afgår to medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Såfremt de afgående bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg, skal bestyrelsen samtidigt med indkaldelse til generalforsamling stille forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne kan stille forslag til bestyrelsesmedlemmer, som skal være bestyrelsen i hænde samtidigt med eventuelle øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen. Ved forslag om mere end en kandidat til en bestyrelsespost sker valget ved urafstemning blandt foreningens medlemmer.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes forfald næstformanden samt mindst tre andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Bevillinger på samme møde svarende til over 1/3 af foreningens formue kræver dog hele bestyrelsens tilstedeværelse. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles.

8.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor, der skal være en regnskabsmæssigt kvalificeret person udenfor bestyrelsens kreds. Et eksemplar af regnskabet og status opbevares af bestyrelsens formand.

9.
Ændringer i foreningens vedtægter og opløsning af foreningen kan kun ske ved ¾ flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende og i dette øjemed indkaldte generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.